Walne Zgromadzenie

Informacje o działalności najwyższego organu Marvipol Development S.A.

Najwyższy organ spółki

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, obok spraw wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, należą sprawy określone w Statucie Marvipol Development S.A.

Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad oraz przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: relacje.inwestorskie@marvipol.pl.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

Zwołanie walnego zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularze do głosowań

Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2023, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023

Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Liczba akcji na dzień ogłoszenia

Pliki do pobrania

Typ dokumetu
  • Lista uchwał
  • Zapis audio

Filtry:

Słowa Kluczowe
Przedział dat kalendarium
Rok publikacji
  • Wszystkie
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. |31-08-2020|

Zapis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |31-08-2020|

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 20 grudnia 2019 r. |20-12-2019|

Zapis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |20-12-2019|

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 19 sierpnia 2019 r. |19-08-2019|

Zapis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |19-08-2019|

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r. |25-06-2019|

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r. |27-06-2018|

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*