Walne Zgromadzenie

Informacje o działalności najwyższego organu Marvipol Development S.A.

Najwyższy organ spółki

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, obok spraw wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, należą sprawy określone w Statucie Marvipol Development S.A.

Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad oraz przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: relacje.inwestorskie@marvipol.pl.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

Zwołanie walnego zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularze do głosowań

Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2023, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023

Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Liczba akcji na dzień ogłoszenia

Pliki do pobrania

Typ dokumetu
  • Lista uchwał
  • Zapis audio

Filtry:

Słowa Kluczowe
Przedział dat kalendarium
Rok publikacji
  • Wszystkie
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Zapis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. 24 kwietnia 2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 24 kwietnia 2024 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 15 września 2023 r.

Zapis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |15-09-2023|

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 25 kwietnia 2023 r.

Zapis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |25-04-2023|

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 18 sierpnia 2022 r. |18-08-2022|

Zapis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |18-08-2022|

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*